Teaser

Project Bok

Project Bok is een woonvorm voor begeleid zelfstandig wonen voor jongeren, volwassenen en/of (tiener)ouders. Daarnaast is het een gezinshuis voor kinderen die om diverse redenen niet bij de eigen ouders kunnen wonen.

Beschermd wonen
Er zijn bij Project Bok twee tot vijf plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen.
Tijdens de eerste twaalf weken van het verblijf wordt een intensieve training aangeboden. Er wordt gewerkt aan doelen die liggen op de gebieden van wonen, scholing/werk, vrije tijd en financiën. Daarnaast is er bij de (tiener)ouders ook sprake van het aanleren en versterken van opvoedingsvaardigheden. Het opbouwen, uitbreiden en/of verstevigen van een positief sociaal netwerk is een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding.
Na de eerste drie maanden wordt er verder gewerkt aan gestelde doelen.
Beschermd wonen en ambulante begeleiding wordt uitgevoerd onder de Jeugdwet (2015), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) en/of Wet Langdurige Zorg (WLZ 2015).

Ouder-kindhuis                                          In ons Ouder-kindhuis zijn drie plaatsen voor een ouder, meestal de moeder, met haar kindje <4 jaar oud. De ouders krijgen dezelfde intensieve training aangeboden, zoals hierboven beschreven staat bij ‘Beschermd wonen’. De zorg en opvoeding van de kinderen staat centraal in de begeleiding. De zorg aan Ouder en kind wordt uitgevoerd onder de Jeugdwet 2015, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en/of Wet Langdurige Zorg (WLZ 2015).

Gezinshuis
Een gezinshuis is een vervangende opvoedsituatie voor kinderen van 4 tot 18 jaar in een gezin, waar ook andere (gezinshuis)kinderen wonen. Een kind woont (al dan niet tijdelijk) in een gezinshuis, omdat dit bij de ouders niet meer kan, vanwege gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Er zijn bij Project Bok twee plaatsen in het gezinshuis.
Gezinshuiszorg en ambulante begeleiding wordt uitgevoerd onder de Jeugdwet 2015.

Naam van de organisatie
Zoals een dirigent op de bok gaat staan om zijn orkest te leiden, zo willen we graag dat de mensen die bij Project Bok verblijven ook hun leven (weer) zelf leiden en vorm geven. Ze worden weer de dirigent van hun eigen leven.

Vertrouwenspersoon
Het kan gebeuren dat een kind, jongere en/of bewoner van Project Bok ontevreden is over de hulp die hij of zij krijgt. Hij/zij kan dan contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar kan dit met een vertrouwenspersoon van het AKJ, klik op het AKJ logo voor meer info.
Voor bewoners vanaf 18 jaar kan dit met een vertrouwenspersoon van Klachtenportaal Zorg, klik op het Klachtenportaal Zorg logo voor meer info.

Klachten en klachtenregeling
Is een kind, jongere en/of bewoner niet tevreden over de hulp van Project Bok, dan kan dit met gezinshuisouders/begeleiders besproken worden. Er wordt dan samen bekeken hoe het beter kan.
Er kan ook contact opgenomen worden met als kinderen, jongeren en/of  bewoners van Project Bok niet tevreden zijn over de hulp.
Via kan er ook een klacht ingediend worden over de geboden zorg.
Er zijn in het jaar 2020 geen klachten ingediend bij Project Bok.

Privacy en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
Voordat iemand bij Project Bok komt wonen, wordt afgesproken welke gegevens wel en niet gedeeld worden met anderen. Dit blijft tijdens het verblijf onderwerp van gesprek. Deze afspraken worden vastgelegd in het huisreglement van Project Bok en het formulier “Toestemmingsverklaring voor het inwinnen en geven van informatie” en ondertekend door de bewoner en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
Het dossier van de bewoner wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. Een bewoner van 16 jaar en ouder mag dit dossier inzien.

Informatie
Wilt u meer informatie over Project Bok? Dan kunt u een mailtje sturen naar info@projectbok.nl, waarna u meer informatie zult ontvangen.